Liikennebiokaasu.fi

Liikennebiokaasuverkoston kehityshanke

Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset vähintään kahdelle liikennebiokaasun tuotantopaikalle ja vähintään neljälle tankkauspaikalle, biokaasuautojen käyttöön ottamiselle sekä verkoston laajenemiselle maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella. 3-vuotinen hanke alkoi 1.2.2010 ja kesti vuoden 2012 loppuun.

Hanketta hallinnoi Puhas Oy (ennen nimenmuutosta Joensuun Seudun Jätehuolto Oy). Päärahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (EAKR) ja osarahoittajat JOSEK Oy, Joensuun kaupunki, Kiteen kaupunki, Kontiolahden kunta, Biokymppi Oy, Doranova Oy ja Jätekukko Oy.

Hankkeessa laadittujen selvitysten lähtökohdaksi otettiin olemassa olevat biokaasun kolme tuotantopaikkaa (Kontiosuo, Kuhasalo, Kitee) sekä hankkeeseen osallistuneet kunnat Joensuu, Kitee ja Kontiolahti.

Kontiosuon jätekeskukselle suunniteltiin nesteytetyn biokaasun valtakunnallinen pilottihanke. Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyi sekä nesteytetyn että paineistetun biokaasun tankkauspaikat Kontiosuolla sekä yli jäävän kaasun myynti ulkopuolelle. Hankkeen toteutus olisi edellyttänyt muun muassa mittavia kunnostustoimenpiteitä muodostuvan kaatopaikkakaasun talteen saamiseksi riittävässä määrin. Hankkeen toteuttamiselle ilmaantui myös teknologisia riskejä, ja jalostuksen toimivuuden varmistamiseksi olisi todennäköisesti tarvittu kansainvälinen teknologian kehittämishanke, "koetehdas". Puhas Oy:n hallitus päätti marraskuussa 2012 yksimielisesti, että edellytyksiä Kontiosuon kaatopaikkakaasun jalostamiseksi liikennekäyttöön ei ole. Hankkeen tuottamia selvityksiä voi kuitenkin hyödyntää, kun selvitetään kaatopaikkakaasun jalostamisen edellytyksiä muualla Suomessa.

Hankkeessa tuotettiin lisäksi vaihtoehtoisia laskelmia Kuhasalon jätevedenpuhdistamon biokaasun sekä Kiteen Biokymppi Oy:n biokaasulaitoksen biokaasun liikennekäytöstä.

Toteuttamiskelpoisista kannattavuuslaskelmista muodostettiin ProAgria Pohjois-Karjalan hallinnoimassa, maaseutualueille kohdistuvassa Liikennebiokaasua energiatiloilta -hankkeessa Kiteen kaupungin ja Kontiolahden kunnan yhteinen demonstraatioinvestointihanke. Molemmat kunnat tekivät päätöksen lähteä hakemaan hankkeelle rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Rahoituspäätös saataneen alkuvuodesta 2013. Investointien suunniteltu toteuttamisaika on vuosi 2013. Suunnitelman mukaan Kiteen kaupunki hankkii biokaasun jalostamon ja tankkausaseman, jotka sijoitetaan Sopensuolle. Kokeilutoiminnassa tarvittava raakabiokaasu saadaan Biokymppi Oy:n biokaasulaitokselta. Biokaasua kuljetetaan kaasunkuljetuskonteilla Kontiolahdelle, jonne sijoitetaan toinen tankkausasema. Molemmat kunnat siirtyvät seudullisen ilmastostrategian mukaisesti asteittain biokaasuautojen käyttöön. Tankkausasemat ovat avoimia myös alueiden yrityksille ja yksityishenkilöille. Tavoitteena on luoda maakuntaan alustava biokaasuajoneuvokanta, jotta biokaasualalle muodostuisi jatkossa yritystoiminnan edellytyksiä.

Hankkeen muita tuloksia:

  • Julkaisut
  • Valtakunnallinen vuosittainen Liikennebiokaasu ja Suomi -konferenssi, joka jatkuu Joensuussa ProAgria Pohjois-Karjalan järjestämänä
  • Biokaasun leikkitankkauspaikka lapsille Joensuun Taitokorttelin polkuautopihalla (kesäisin)

Työ biokaasun liikennekäytön edistämiseksi jatkuu Pohjois-Karjalassa. ProAgria Pohjois-Karjala vetää Liikennebiokaasua energiatiloilta -hanketta syksyyn 2014 saakka. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Uusiutuvia liikenteeseen -hanke päättyy helmikuussa 2013. Pielisen Karjalassa toimii PIKESin hallinnoima Pielisen Karjalan bioenergiavirrat ja -verkostot hanke, johon kuuluu myös biokaasuinvestointien edistäminen. Kontiolahden kunta ja Kiteen kaupunki odottavat rahoituspäätöstä liikennebiokaasun kokeiluhankkeelle ja Biokaasua liikenteeseen -tiedonvälityshankkeelle vuodelle 2013.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Liikenne on suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Pohjois-Karjalassa. Biokaasu on ihanteellinen liikennepolttoaine: se on 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja sillä korvataan aina fossiilisia polttoaineita. Jäteperäistä liikennebiokaasua voidaan valmistaa kaatopaikkakaasusta, jätevesilietteestä, biojätteestä, lannasta ja muusta orgaanisesta jätteestä. Biokaasun tuotanto ja sen käyttö ajoneuvopolttoaineena on erittäin kustannustehokas tapa vähentää KHK-päästöjä.

Hyöty kunnille

Liikennebiokaasu vähentää öljyriippuvuutta ja KHK-päästöjä. Päättämällä aloittaa paikallisen uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto ja käyttö luodaan uusia paikallisia liiketoimintamahdollisuuksia ja parannetaan aluetaloutta. Koska biokaasu on halvempaa kuin fossiiliset polttoaineet, kunnat hyötyvät sen käytöstä omissa ajoneuvoissaan. Liikennebiokaasu on todellinen ja edullinen ratkaisu maaseudun liikenteelle myös tulevaisuudessa, kun fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat ja bensa-asemat ovat kaukana.