Liikennebiokaasu.fi

Suomen liikennebiokaasustrategia

Ensimmäisen kansallisen liikennebiokaasuseminaarin ehdotus, Joensuu 31.5.2010

Päivitys, jossa toteutuma 2010-2011 (pdf)

Päivitys, jossa toteutuma 2010-2012 (pdf)

Vaihe 1: Käynnistys (2010-2011)

Suomen liikennebiokaasustrategian vaihe 1 on Joensuussa 31.5.2010 järjestetyn Suomen ensimmäisen kansallisen liikennebiokaasuseminaarin, Liikennebiokaasu ja Suomi, osallistujien ehdotus lyhyen tähtäimen toimenpiteistä, joiden avulla biokaasu voidaan nostaa merkittävään asemaan Suomen liikenteen polttoaineiden joukossa vuoteen 2020 mennessä.

 

TAVOITE: Biokaasulla 10 % osuus liikenteen energiankulutuksesta vuonna 2020

Tavoitetaso 10 % vuonna 2020 tarkoittaa EU:n etupäässä ilmastopoliittisista syistä asettaman liikenteen uusiutuvan energian velvoitteen toteuttamista biokaasulla. Syynä biojäteperäisen biokaasun erityisasemaan velvoitteen toteuttamisessa on sen elinkaaritutkimuksissa osoitettu suurin kasvihuonekaasujen päästövähennyspotentiaali ajoneuvokilometriä kohti. Lisäksi sen avulla saadaan vähennettyä muita ilmapäästöjä sekä luotua uutta liiketoimintaa ja lisättyä työllisyyttä paikallisesti. Jäteperäinen (WC-jätteet, ruokajätteet, kaatopaikkakaasu, lanta, maatalouden kasvijätteet ym.) biokaasu ei kilpaile ruokatuotannon kanssa eikä se vie maa-alaa muulta tuotannolta.

Koska autokanta Suomessa vaihtuu 10 vuoden välein, vuoteen 2020 mennessä voidaan autokannan ympäristöominaisuuksia parantaa erittäin paljon. Se kuitenkin edellyttää merkittävien toimenpiteiden toteuttamista jo lyhyellä tähtäimellä. Tarvittavien investointien toteutuminen vie vuosia ja niiden syntyminen edellyttää luottamusta myönteiseen kehitykseen. Luottamuksen synnyttämisessä valtion toimenpiteet ovat keskeisiä.

 

TOIMENPITEET

Tässä esitetään lyhyen aikavälin toimenpiteet. Vuonna 2012 tehdään toteutuksen vaikutusarvio ja tarvittaessa otetaan käyttöön voimakkaampia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet eivät sulje pois vastaavia toimenpiteitä muille uusiutuvien energiamuotojen liikennekäytön teknologisille ratkaisuille, joiden avulla kasvihuonekaasupäästöjä saadaan merkittävästi vähennettyä ekologisesti kestävällä tavalla. Raakaöljy on pakko korvata ja se tulee tehdä monien hyvien uusiutuvan energian teknologioiden yhdistelmällä siten, että jäteperäinen biokaasu erityisen kestävänä ratkaisuna on välttämättä mukana. Liikennebiokaasun teknologia on kaikin puolin kypsää ja kaupallista teknologiaa, joka voidaan ja tulee ottaa käyttöön nopeasti ja siten sen merkitys vuonna 2020 tulee olla suuri. Tiedotus tästä asiasta sekä päättäjille, lehdistölle että suurelle yleisölle kuuluu kaikille alla mainituille tahoille.A) VALTIO

TOIMENPIDE

TOTEUTTAJA

AJANKOHTA

Periaatepäätös, että liikennebiokaasun polttoaineverovapaus ja biokaasuautojen käyttövoimaverovapaus säilytetään eikä liikennebiokaasun asemaa veroilla ja maksuilla tulla heikentämään

Valtiovarainministeriö

2010

Autoveroon kaasujärjestelmävähennys (kuten katalysaattorivähennys)

Valtiovarainministeriö
Eduskunta

2010-2011

Ajoneuvoveron poisto biokaasuajoneuvoilta (kuten puukaasuajoneuvoilta)

Valtiovarainministeriö
Eduskunta

2010-2011

Pakettiautoveron alennus biokaasupakettiautoille

Valtiovarainministeriö
Eduskunta

2010-2011

Liikennebiokaasun arvonlisäveron alennus 13 %:iin

Valtiovarainministeriö
Eduskunta

2010-2011

Biokaasuautojen arvonlisäveron alennus 13 %:iin

Valtiovarainministeriö
Eduskunta

2010-2011

Liikennebiokaasulle vastaava syöttötariffi kuin biokaasusähkölle

Valtiovarainministeriö
Eduskunta

2010-2011

Sallitaan myyntiosuusvelvoitelain (jota kutsutaan virheellisesti jakeluvelvoitelaiksi)velvoitteiden toteuttaminen täysimääräisesti biokaasulla

Työ- ja elinkeinoministeriö
Eduskunta

2010-2011

Priorisoidaan biokaasukäyttöiset ajoneuvot omien ajoneuvojen ja liikennepalveluiden hankinnoissa

Itella/Posti
Valtion Rautatiet
Muut valtion yhtiöt
Muut valtion organisaatiot

2010-2011

Luodaan investointitukijärjestelmä biokaasun tankkauspaikoille

Ympäristöministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö

2010-2011

Luodaan investointitukijärjestelmä biokaasun jalostuslaitoksille

Ympäristöministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö

2010-2011

Luodaan edistämisohjelma liikenne- ja työkonebiokaasun tuottamiseksi maatiloilla ja niiden käyttämiseksi maatilojen liikkuvissa työkoneissa

Maa- ja metsätalousministeriö

 

2010-2011

Priorisoidaan biokaasuteknologia kompostointiin nähden jäteasetuksessa ja ympäristönsuojeluasetuksessa

Ympäristöministeriö

2010-2011

Asetetaan jäteasetuksessa tavoitteeksi kierrättää 70 % kaikesta maassa syntyvästä biojätteestä biokaasuprosessien avulla

Ympäristöministeriö

2010-2011

Velvoitetaan jäteasetuksella järjestämään koko maassa biojätteen erilliskeräys kierrätystä varten vähintään 10 asunnon kiinteistöillä sekä muilla kiinteistöillä, joilla biojätettä syntyy vähintään 20 kg viikossa

Ympäristöministeriö

2010-2011

Luodaan edistämisohjelma biojätteiden jalostamiseksi liikennebiokaasuksi

Ympäristöministeriö

2010-2011

 

Liikennebiokaasutekniikan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen

Opetusministeriö

2010-2011

Jätteenpolttolaitosten lupaehdoissa kielletään polttamasta jätettä, jossa on yli 20 % biojätettä ja valvotaan tehostetusti polttokiellon toteutumista.

ELY-keskukset
Ympäristölupavirastot

2010-2011

 

B) PAIKALLISHALLINTO JA MUU JULKINEN SEKTORI

TOIMENPIDE

TOTEUTTAJA

AJANKOHTA

Laaditaan kuntia varten mallisäädökset liikennebiokaasun edistämiseen kunnallisten määräysten kautta (hankintasäännöt, paikoitusmääräykset, liikennemääräykset, ympäristönsuojelumääräykset, jätehuoltomääräykset, rakennussääntö jne.)

Maakuntaliitot

2010-2011

Päätetään käyttää kuntien erilliskerätyt biojätteet, jätevesi ja kaatopaikkakaasu liikennebiokaasun tuotantoon; hyödynnetään kunnallisia jäte-, energia- ja liikenne- ja teknisen palvelutoiminnan yhtiöitä ja liikelaitoksia

Kunnat

2010-2011

Priorisoidaan biokaasukäyttöiset ajoneuvot omien ajoneuvojen, liikennepalvelujen ja jätehuolto-palveluiden hankintamääräyksissä

Kunnat

2010-2011

Priorisoidaan biokaasukäyttöiset ajoneuvot kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden hankinnoissa

Kunnat

2010-2011

Edistetään biokaasuautojen käyttöä ilmaisella pysäköinnillä ja muilla kunnan päätettävissä olevilla keinoilla

Kunnat

2010-2011

Priorisoidaan biokaasukäyttöiset ajoneuvot omien ajoneuvojen ja liikennepalveluiden hankinnoissa

Oppilaitokset
Muu julkinen sektori

2010-2011

Liikennebiokaasutekniikan opetus

Oppilaitokset

2010-2011

 

C) YHDISTYKSET

TOIMENPIDE

TOTEUTTAJA

AJANKOHTA

Laaditaan kuntapäättäjille opas kuntien biojätteiden liikennebiokaasukäytöstä

Suomen Biokaasuyhdistys

2009-2010

Laaditaan kuntia varten mallisäädökset liikennebiokaasun edistämiseen kunnallisten määräysten kautta (hankintasäännöt, paikoitusmääräykset, liikennemääräykset, ympäristönsuojelumääräykset, jätehuoltomääräykset, rakennussääntö jne.)

Kuntaliitto

2010-2011

Priorisoidaan biokaasukäyttöiset ajoneuvot omien ajoneuvojen ja liikennepalveluiden hankinnoissa

Yhdistykset

2010-2011

 

D) YRITYKSET

TOIMENPIDE

TOTEUTTAJA

AJANKOHTA

Liikennebiokaasun valmistaminen

Jäteyritykset
Kaasuyritykset
Energiayritykset
Maatilat

2010-2011

Biokaasuajoneuvojen maahantuonti

Ajoneuvojen maahantuojat

2009-2011

Biokaasuautojen esittely ja koeajo autokaupoissa

Autokaupat

2010-2011

Biokaasun jakeluinfrastruktuurin kasvattaminen

Kaasuyhtiöt
Huoltoasemaketjut
Energiayritykset
JäteyrityksetMaatilat

2010-2011

Ajoneuvojen konversiotoiminnan laajentaminen

Konversioyritykset
Huoltoyritykset

2010-2011

Biokaasun jalostusteknologian tuottaminen ja huoltaminen sekä ulkomaisten biokaasun jalostusteknologiayritysten edustaminen

Teknologiayritykset

2010-2011

Biokaasun kuljetus- ja tankkausteknologian edustus, tuotanto ja huolto

Teknologiayritykset

2010-2011

Biokaasukäyttöisten ajoneuvojen valmistus

Kuorma-autotehtaat
Bussikoritehtaat
Venetehtaat
Laivatelakat

2011

Biokaasukäyttöisten työkoneiden valmistus

Traktoritehtaat
Leikkuupuimuritehtaat
Kaatopaikkajyrätehtaat
Metsätyökonetehtaat
Tietyökoneiden valmistajat
Muut työkonetehtaat

2011

Biokaasukäyttöisten ajoneuvo- ja työkonemoottorien valmistus

Moottoritehtaat

2010-2011

Priorisoidaan biokaasukäyttöiset ajoneuvot omien ajoneuvojen ja liikennepalveluiden hankinnoissa

Bussiyritykset
Taksiyritykset
Ajokoulut
Huoltoyritykset
Kuljetusyritykset
Raideliikenneyritykset
Vesiliikenneyritykset
Meijeriyritykset
Muut yritykset

2010-2011

Luodaan pohja maakaasuverkon hyödyntämiseen liikennebiokaasun jakelussa

Gasum

2010-2011